Parkiranje vozila osoba sa invaliditetom

Organ nadležan za poslove saobraćaja, dužan je na opštem parkiralištu da odredi najmanje 5% parking mjesta za vozila lica sa 80% ili više procenata tjelesnog oštećenja ili tjelesnog invaliditeta, odnosno lica kod kojih je usljed tjelesnog oštećenja ili usljed tjelesnog invaliditeta utvrđena nesposobnost donjih ekstremiteta od 60% ili više procenata, vozila koja koriste djeca sa tjelesnom, mentalnom i senzornom ometenošću i koja ostvaruju pravo na ličnu  invalidninu ili pravo na dodatak za njegu i pomoć, kao i udruženja vozila ovih lica.

Privredno društvo za poslove parkiranja, dužno je da na posebnom parkiralištu odredi najmanje 5% parking mjesta za vozila lica iz stava 1 ovog člana. Vozilo lica iz stava 1 i 2 ovog člana, označava se znakom pristupačnosti koji izdaje organ nadležan za poslove saobraćaja u skladu sa propisom o bezbijednosti saobraćaja na putevima, u ovom slučaju Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj.

Zahtjev za zakup parking mjesta na ograđenim parkiralištima i javnim garažama (Pravna lica)

Zahtjev za zakup parking mjesta na ograđenim parkiralištima i javnim garažama (Fizička lica)

Zahtjev za pretplatu na parkirališta – zone (Pravna lica)

Zahtjev za pretplatu na parkirališta – zone (Fizička lica)